Výklad pojmů

Definice: Dezinfekcí rozumíme soubor opatření, které slouží k zneškodňování mikroorganizmů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů.

Hlavním cílem mechanické očisty a dezinfekce je redukce tlaku infekce na ustájená zvířata.

Na 1cm2 znečištěné plochy se nachází cca 1 bilion bakterií, mechanickým čištěním dochází k redukci z 1 bilionu na 1 milion bakterií na 1cm2, po správně provedené dezinfekci by měl počet klesnout na 100 až 1000 bakterií na 1cm2.

 

Výklad pojmů:

Asanace – soubor opatření zahrnujících ničení, inaktivaci nebo odstraňování původců nákaz a jejich přenašečů (dezinfekce či sterilizace, dezinsekce a deratizace), likvidaci zdrojů nákaz (odstraňování kadáverů apod.), dále odstraňování zápachu (deodorizace) a úpravu prostředí (stavební úpravy, opravy technologických zařízení apod.).

Dekontaminace –  odstraňování mikroorganismů z prostředí a povrchů všemi dostupnými způsoby. Zahrnuje jak mytí, praní a úklid, tak i dezinfekci a sterilizaci.

Ochranná (preventivní) DDD – činnost představující dezinfekci, dezinsekci, deratizaci a deodorizaci, která je součástí pracovních a výrobních postupů k udržení požadované úrovně veterinární i hygienické péče prostředí, zahrnující zejména preventivní opatření. Provádí se jako neoddělitelná součást protiepidemického režimu v každém zařízení, ve kterém chceme vyloučit nebo alespoň významně omezit výskyt přenosných chorob zvířat, ovlivňujících jejich zdraví a tím i užitkovost.

Represivní DDD – dezinfekce, dezinsekce a deratizace prováděná k zabránění šíření nákazy v ohnisku i mimo něj v průběhu zdolávání; zahrnuje průběžnou ohniskovou DDD a závěrečnou ohniskovou DDD (SVS ČR, MZ).

Průběžná ohnisková DDD – provádí se zpravidla jako dílčí opatření v průběhu trvání nákazy (SVS ČR, MZ).

Závěrečná ohnisková DDD – dezinfekce, dezinsekce a deratizace provedená po uplynutí pozorovací doby jako závěrečná zdolávací opatření v celém ohnisku nákazy (SVS ČR, MZ).

 

Biocidy – biologické a chemické přípravky, používané k dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, mající účinek zneškodňovat mikroorganismy i makroorganismy a jejich vývojová stadia a jejich povolování podléhá zvláštním předpisům.

 

Dezinfekce – soubor opatření a působení různých vlivů směřujících k zneškodnění a odstranění nežádoucích mikroorganismů z tvrdých povrchů.

Dezinfekční přípravky – přípravky používané k ochranné i represivní dezinfekci, které podle účinku  dělíme na

a)      mikrobicidní – zneškodňují všechny mikroorganismy
b)      baktericidní – zneškodňují vegetativní formy bakterií
c)      sporocidní – zneškodňují spory bakterií
d)      virucidní – zneškodňují viry
e)      fungicidní – zneškodňují houbové organismy.

Ochranná i represivní dezinfekce se zpravidla provádí po mechanické očistě, při níž se obvykle používají chemické čistící přípravky.

Sterilizace – zneškodnění všech forem mikroorganismů.

Asepse – soubor opatření k zabránění mikrobiální kontaminace sterilního prostředí.

Antisepse – zneškodňování a odstranění mikroorganismů z kůže a sliznic živých organismů za použití registrovaných[1] nebo schválených2 dezinfekčních přípravků (antiseptik)

Dezinsekce – opatření k hubení škodlivých členovců, včetně jejich vývojových stádií.

Dezinsekční přípravky (insekticidy) – látky používané k hubení členovců v prostředí nebo na tělech zvířat (ektoparazitika).

Deratizace – opatření k hubení hlodavců, především potkanů, krys, myší a hrabošů.

Deratizační přípravky (rhodenticidy) – látky k cílenému hubení jednoho nebo více druhů hlodavců.

Návnada – materiál (obvykle potravina, krmivo, případně tekutina), který láká hlodavce.

Nástraha – návnada smísená s deratizačním přípravkem.


[1] zákon č. 79/97 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.